Skip to main content

Smještaj i stanovništvo Općine Lupoglav

Upoznajte ljepote Općine Lupoglav

Slika Boljuna u Lupoglavu

Lokacija i položaj

Općina Lupoglav smještena je u sjeveroistočnom dijelu Istarske županije, a nastala je novim teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske podjelom bivše općine Pazin. Graniči na istoku s Primorsko-goranskom županijom, te s općinama Lanišće i Cerovlje, i Gradom Buzet sve u sklopu Istarske županije.

Prometno zauzima izuzetno povoljan položaj s obzirom da kroz nju prolaze glavni cestovni pravci koji spajaju Istarsku županiju i ostatak Hrvatske (Istarski "Y" tj. D3, tunel "Učka"), a gradnjom planiranog željezničkog tunela kroz Ćićariju ta će uloga doći još i više do izražaja. Od važnih cestovnih pravaca valja spomenuti, navedenu, državnu cestu D3 (Matulji - Lupoglav - Pazin - Žminj) te D500 (Ćepić - Vranja). 

Općina Lupoglav zauzima 92,19 km2 što čini 3,27% teritorija Istarske županije (2822 km2). Sjedište općine je u Lupoglavu. Lupoglav ima pet standardnih funkcija koje obilježavaju središnjost nekog naselja, tj. osnovnu školu, ambulantu, upravu, poštu i trgovinu živežnim namirnicama. Time Lupoglav čini mrežu središnjih naselja Istre. U opcini Lupoglav stanovništvo je naseljeno u osam vecih naselja, i to: Boljun, Boljunsko Polje, Brest pod Učkom, Dolenja Vas, Lesiščina, Lupoglav, Semić i Vranja.

Cestovni sustav općine Lupoglav dobro pokriva unutarnje potrebe. Postoji razmjerno vrlo gusta mreža lokalnih putova, kao i u čitavoj Istarskoj županiji gledano u odnosu na državni prosjek, ali slabih tehničkih karakteristika.

Na prostoru općine Lupoglav susreću se dvije od tri geomorfološke cjeline Županije: "Bijela Istra" (masiva Učke i Ćićarije) te "Siva Istra" (pretežito područja fliša). Naselja u navedenim cjelinama pokazuju znatne razlike u morfološkom i tipološkom smislu.

Naselja "Bijele Istre" su koncentrirana, nepravilne matrice, gotovo uvijek smještena na prisojnim položajima, a, često, nekoliko stambenih i gospodarskih objekata okružuje zatvoreno gospodarsko dvorište oblikujući tako relativno siguran zatvoreni sklop zgrada.

Naselja "Sive Istre" su u pravilu ograničenih formi dobro prilagođenih terenu, vizura i silueta koje poštuju mjerilo ambijenta. Radi se u pravilu o urbanim i ruralnim naseljima male veličine na brijegu, gusto zbijenih sklopova s malim površinama obradivog zemljišta unutar samih naselja (tipično ruralno naselje je Boljun).

Govoreći o značaju općine Lupoglav pored njenog prometnog položaja treba spomenuti njezine prirodno-spomeničke kvalitete i vrijednosti, očuvanost okoliša osobito zaštićenog krajolika i parka prirode "Učka" te okolicu starog Boljuna i Boljunsko polje.

Slika Boljuna u Lupoglavu
Slike Vranja u Lupoglavu

Stanovništvo općine Lupoglav

Općina broji 929 stanovnika po popisu iz 2001., što je 0,48% stanovništva Županije. Prosječna gustoća naseljenosti je 10,39 st/km2, odnosno gotovo najniža gustoća naseljenosti u Županiji (72,41 st/km2), i spada u demografski kritična područja (prosječna gustoća naseljenosti Republike Hrvatske iznosi 85 st/km2).

Od osam naselja u općini jedino je u naselju Lupoglav zamjetan porast stanovništva u odnosu na 1981. godinu. U periodu 1981.-1991. broj stanovnika u općini Lupoglav pao je za 132, a u periodu 1991.-2001. broj stanovnika pao je za 41.