Skip to main content

Komunalna naknada i komunalni doprinos

Odluke

ODLUKA o komunalnoj naknadi Općine Lupoglav O.L. 2001.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 33/01.)

ODLUKA o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u O.L. 2001.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 33/01.)

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi O.L. 2002.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 23/02.)

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi O.L. 2003.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21/03.)

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi O.L. 2004.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 9/01.)

ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Lupoglav O.L. 2004.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 16/04.)

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Lupoglav O.L. 2007.
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 8/07.)