Skip to main content

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Lupoglav - I. faza i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

Općina Lupoglav započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Lupoglav - I. faza i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav (u daljnjem tekstu: Planovi) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14. i 3/17.).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.), Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Lupoglav - I. faza i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav objavljuje se na mrežnoj stranici Općine Lupoglav.

pdfInformacij o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Planova

pdfOdluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

pdfObrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene

pdfPrijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Gospodarske zone Lupoglav - I. faza i Izmjena i dopuna PPUO Lupoglav