Skip to main content

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav prikupljanjem pisanih ponuda

Dana 28. travnja 2023. godine Općina Lupoglav objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Pravo podnošenja pisanih ponuda na Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav prikupljanjem pisanih ponuda (dalje u tekstu: javni natječaj) imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Rok za dostavu pisanih ponuda računa se od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u dnevnom listu „Glas Istre“ do dana 9. svibnja 2023. godine.

Valjanim pisanim ponudama smatrat će se pisane ponude dostavljene u Jedinstveni upravni odjel do 15:00 sati dana 9. svibnja 2023. godine, odnosno putem pošte preporučeno s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Pisana ponuda sa svim traženim prilozima, podnosi se u zatvorenoj omotnici i predaje osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav ili se šalje poštom preporučeno, na adresu:

Općina Lupoglav

Natječajna komisija za prikupljanje

pisanih ponuda za promet imovinom

Lupoglav 17

52426 Lupoglav

s naznakom „Pisana ponuda za kupnju/zamjenu nekretnina po javnom natječaju - NE OTVARATI“.

 

Nepravovremene, nepotpune i/ili nejasne pisane ponude, kao i one pisane ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne kupoprodajne cijene, odnosno početne zajedničke tržišne vrijednosti nekretnina neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija u samom tekstu javnog natječaja.

pdfJavni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav

docxObrazac Ponude za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Lupoglav

docxObrazac Ponude za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Lupoglav